fredag 27 juli 2018

Sommarkväll i Prag

Sommarkväll i Prag. Foto: Anders Thorsell. Kamera: Sony RX-1 RII.